Kişisel Verilerin Korunması

EVDE KAMPANYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

EKİM 2018

İÇİNDEKİLER

1.            AMAÇ

2.            KAPSAM

3.            TANIM ve KISALTMALAR

4.            ROL VE SORUMLULUKLAR

5.            HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.        Aydınlatma yükümlülüğümüz

5.2.        Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

6.            KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1.        Kişisel veriler

6.2.        Özel nitelikli kişisel veriler

7.            KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1.        Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

7.1.1.     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

7.1.2.     Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

7.1.3.     Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

7.1.4.     Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

7.1.5.     Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

7.2.        Kişisel verileri işleme amaçlarımız

7.3.        Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

7.4.        Çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.5.        Cihazlarınız üzerinden topladığımız kişisel verilerinizin işlenmesi

7.6.        İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

7.7.        Üyelik kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.8.        İlan sahiplerine ait verilerin işlenmesi

7.8.1.     İlanlar kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.9.        Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

8.            KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1.        Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

8.2.        Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

8.2.1.     Hizmetlerimizin sağlanması ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

8.3.        Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

8.4.        Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

8.4.1.     Teknik tedbirler

8.4.2.     İdari tedbirler

9.            KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

9.1.        Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

9.2.        Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

9.2.1.     Teknik tedbirler

9.2.2.     İdari tedbirler

10.          KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1.      Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

10.2.      Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

10.2.1.  Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

10.2.2.  Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

11.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

11.1.      Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

11.2.      Başvurunun değerlendirilmesi

11.2.1.  Başvurunun cevaplandırılma süresi

11.2.2.  Başvuruyu reddetme hakkımız

11.3.      Başvurunun değerlendirilme usulü

11.4.      Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

12.          DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

13.          GÜNCELLEME PERİYODU

14.          YÜRÜRLÜK

15.          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

1.            AMAÇ

Evde Kampanya olarak; üyelerimiz, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, üyelerimizin, kullanıcılarımızın kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Evde Kampanya olarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 

2.            KAPSAM

Kullanıcılarımız, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 

3.            TANIM VE KISALTMALAR

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1.        AÇIK RIZA: BELİRLİ BİR KONUYA İLİŞKİN, BİLGİLENDİRİLMEYE VE ÖZGÜR İRADEYE DAYANAN, TEREDDÜTE YER BIRAKMAYACAK AÇIKLIKTA, SADECE O İŞLEMLE SINIRLI OLARAK VERİLEN ONAY.

3.2.        ANONİM HALE GETİRME: KİŞİSEL VERİLERİN, BAŞKA VERİLERLE EŞLEŞTİRİLEREK DAHİ HİÇBİR SURETTE KİMLİĞİ BELİRLİ VEYA BELİRLENEBİLİR BİR GERÇEK KİŞİYE İLİŞKİLENDİRİLEMEYECEK HALE GETİRİLMESİDİR.

3.3.        ÇALIŞAN: ŞİRKET PERSONELİ.

3.4.        KİŞİSEL VERİ: KİMLİĞİ BELİRLİ VEYA BELİRLENEBİLİR GERÇEK KİŞİYE İLİŞKİN HER TÜRLÜ BİLGİ.

3.5.        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: KİŞİSEL VERİLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN OTOMATİK OLAN YA DA HERHANGİ BİR VERİ KAYIT SİSTEMİNİN PARÇASI OLMAK KAYDIYLA OTOMATİK OLMAYAN YOLLARLA ELDE EDİLMESİ, KAYDEDİLMESİ, DEPOLANMASI, SAKLANMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, YENİDEN DÜZENLENMESİ, AÇIKLANMASI, AKTARILMASI, DEVRALINMASI, ELDE EDİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ, SINIFLANDIRILMASI YA DA KULLANILMASININ ENGELLENMESİ GİBİ VERİLER ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞLEM.

3.6.        KİŞİSEL VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ): KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİ.

3.7.        KVKK: 7 NİSAN 2016 TARİHLİ VE 29677 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU.

3.8.        KVK KURULU: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU.

3.9.        KVK KURUMU: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU.

3.10.      ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: KİŞİLERİN, IRKI, ETNİK KÖKENİ, SİYASİ DÜŞÜNCESİ, FELSEFİ İNANCI, DİNİ, MEZHEBİ VEYA DİĞER İNANÇLARI, KILIK VE KIYAFETİ, DERNEK, VAKIF YA DA SENDİKA ÜYELİĞİ, SAĞLIĞI, CİNSEL HAYATI, CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ VERİLERİ İLE BİYOMETRİK VE GENETİK VERİLERİ.

3.11.      POLİTİKA: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI.

3.12.      EVDE KAMPANYA: www.evdekampanya.com İNTERNET SİTESİ

3.13.      VERİ İŞLEYEN: VERİ SORUMLUSUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANARAK VERİ SORUMLUSU ADINA KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ.

3.14.      VERİ SORUMLUSU: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARINI VE VASITALARINI BELİRLEYEN, VERİ KAYIT SİSTEMİNİN KURULMASINDA VE YÖNETİLMESİNDEN SORUMLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ.

4.            ROL VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: KVK Politikası'nın uygulanması ve kurumsal ilke ve önceliklerin belirlenmesi konusunda belirleyici ve yetkili bir role sahiptir. Politika'nın gerekli şekilde uygulanması temin etmekle sorumludur.

Hukuk Birimi: KVK Politikası'nın hazırlanmasından ve değişen koşullara uygun şekilde güncellenmesinden sorumludur. İlgili birimlere yapılacak bilgilendirmeler ve bu birimlerden gelecek danışmanlık taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

Denetim Birimi: KVK Politikası'nın kurumsal düzeyde uygulanma durumunu sürekli olarak denetlemek, eksiklikleri tespit etmek ve atılması gereken adımları belirlemekle ve Üst Yönetim'e raporlamakla sorumludur.

5.            HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1.        AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,

Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,

İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,

Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2.        VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

6.            KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1.        KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2.        ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7.            KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1.        KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1.     HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN İŞLEME

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

7.1.2.     KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMASINI SAĞLAMA

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

7.1.3.     BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLARLA İŞLEME

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİKLERİ AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMASI

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5.     KANUNİ DÜZENLEMELER TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN VE TİCARİ MEŞRU MENFAATLERİMİZ SÜRESİNCE KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Evde Kampanya olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

Faaliyetlerimizi yürütmek,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,

Üyelerimizin/kullanıcılarımızın tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

Anket, yarışma, promosyon/ kanal geliştirme ve sponsorluk faaliyetlerini yürütmek,

İş başvurularını değerlendirmek,

Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

Pazarlama,

Uyumluluk yönetimi,

Satıcı / tedarikçi yönetimi,

Fiziki ve dijital platformlarda reklam satışı,

Yasal raporlama yapma,

Faturalandırma,

Kredi hesaplama,

Sosyal ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yönetmek,

Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,

Çağrı merkezleri vasıtasıyla gerçekleştirilen görüşmelerin süresini, içeriğini ve müşteri memnuniyetinin sağlanıp sağlanamadığını tespit etmek,

Kurumsal iletişimi sağlamak,

Kullanıcılarımıza arama tercihlerini kişiselleştirme imkânı tanıyarak, kendilerine en uygun hizmeti almalarını sağlamak,

Proje sahipleri ve malikler ile kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak,

Üyelerin, kendilerine uygun olduğu tespit edilen ilanlardan ve projelerden haberdar olmasını sağlamak,

İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak,

Blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunu yapmak,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak.

7.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

7.4. ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Evde Kampanya Gizlilik Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

7.5.        CİHAZLARINIZ ÜZERİNDEN TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden sizlere sunduğumuz hizmetler kapsamında satın alma alışkanlıklarınıza, ilgilendiğiniz projelerde konum, tür, fiyat ve metrekareye ilişkin arama tercihlerinize, internet sitemizi ziyaret etme ve mobil uygulamamızı kullanma sıklığınıza, finansal planlamalarınıza, elektronik posta açma ve tıklama sıklığınıza dair verileri ve ayrıca çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirdiğiniz görüşmelere ilişkin kayıtları cihazlarınız üzerinden toplamaktayız.

7.6.        İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM AMAÇLARIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

Çalışan’a ait kişisel veriler; işbu Politika dışında İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

7.7. ÜYELİK KAPSAMINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden kullanıcılar

isim, soy isim,

elektronik posta adresi,

telefon

bilgilerini bizimle paylaşarak sistemde üyelik oluştururlar.

Bununla beraber, konut projeleri ile ilgili bilgi almak üzere Facebook üzerinden gönderilen formlarda yer alan bilgilerin işlenmesi ve bu bilgilere istinaden Evde Kampanya üyeliği oluşturulması kabul edilmiş olacaktır. Üyelik oluşturulması sonrasında kişilerin e-posta adresine ilgili giriş bilgileri ve şifre gönderilecektir.

Üyelik oluşturmayı tercih etmeyen kullanıcılarımız sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve kullanıcılarımızın bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

Üyelerin/kullanıcıların bulundukları konuma göre arama yapmayı tercih etmeleri halinde bizlerle konum bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.

Üyelik kapsamındaki kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.8. İLAN SAHİPLERİNE AİT VERİLERİN İŞLENMESİ

Evde Kampanya' ya ilanı verilen projenin iletişim kişisinin;

İsim, soy isim bilgisi,

Telefon,

E-mail bilgilerini üye ve kullanıcılarımızla paylaşmaktayız.

İlan sahiplerine ait kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.9.        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZANIN ARANMADIĞI İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

8.            KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1.        KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNE AKTARIMI

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

Politika’nın 7.9. maddesinde açıklanan hallerde,

Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,

KVK Kurul’unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.2.        KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.9. maddelerinde yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;

Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

8.2.1. HİZMETLERİMİZİN SAĞLANMASI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ AMAÇLARIYLA KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, kullanıcı ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda işbirliği yaptığımız hizmet sağlayıcıların ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

8.3.        KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KURUM VE KURULUŞLAR

Kişisel veriler;

Tedarikçilerimize,

İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,

Yapım şirketlerine,

Topluluk şirketlerine,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

 

8.4.        KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK AKTARILMASINA İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

8.4.1. TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verileri korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,

Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,

Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,

Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,

Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

8.4.2. İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizi korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,

Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,

Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

9.            KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

9.1.        KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR SAKLANMASI

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

9.2.        KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

9.2.1. TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2.     İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,

Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10.          KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1.      KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Kişisel verilerin;

Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

Hukuka aykırı erişimini önlemek,

Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2.      KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,

Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,

Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

10.2.1. KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,

Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,

Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.2.2.  KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İFŞASI DURUMUNDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

11.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

11.1.      KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Hürriyet Mahallesi, Eğitim Çıkmazı Sok No:6/7 34403 Kağıthane/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

11.2.1. BAŞVURUNUN CEVAPLANDIRILMA SÜRESİ

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2. BAŞVURUYU REDDETME HAKKIMIZ

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,

Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11.3.      BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.4.      KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA OLAN ŞİKÂYET HAKKI

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12.          DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

13.          GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

14.          YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Hürriyet Emlak Projeland, değişiklik yapılan şartları web sitede yayınlayarak yeni bir etkin tarih göstergesi ile bu Şartlar ve Koşulları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 2018

(i) Bu politika, Web Sitesinde Müşterinin kaydettiği tarihte veya başka eylemler gerçekleştirirken (istek gönderirken veya gönderim için abone olmakla) yürürlüğe girer;

(ii) Geliştiriciler için hizmetler için ödeme şartları ayrı sözleşmeler/anlaşmalarla belirlenir.

15.          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Kullanıcı bu tür erişimin kurtarma imkanı olmadan Kişisel Hesabınıza erişmesi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı, daha önce kullandığı e-posta adresini kullanıcı ve belirlenen kimlik verilerinin bir parçası dahil olmak üzere kayıt yeniden hakkına sahip değildir.

 

Evde Kampanya, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden Kullanıcı'nın yanı sıra Hizmetlerin herhangi bir şartını, Web siatesi işleyişine ilişkin diğer kuralları, genel olarak ve kısmen de olsa Hizmetler'e erişimi durdurma veya geçici olarak askıya alma da dahil olmak üzere Kullanıcı’nın Kişisel hesabına erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

Hizmetlere erişiminin sona erdiği veya Bilgilerinin geçerliliğini yitiren Kullanıcı, Hürriyet Emlak Projeland’den özel izin almaksızın Sitedeki yeni hesabı (daha önce Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresini de içeren) yeniden oluşturma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Web siteye erişmek için başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanma hakkına sahip değildir.